17 January 2010

kAdaNg-kaDanG...oR...soMetimEs....
kAdanG-KaDang kita….~~

KaDanG-kaDang kita Lupa naK tAnya KhabaR sI diA...

KaDang-kadAnG Kita seLaLu Ingat Dia Tak Ingat KAt Kita...

KaDang-KadanG kiTa seLaLu Lupa seGala KenaNgan BersaMa...

KaDang-KadaNg KitA HanYa iNgin Tahu DAripaDA mEngambiL tahu...

KadAnG-KadaNg Kita HanyA PandaI berKata DariPada MelaKuKaNnya...

KaDang-kaDang Kita sEdaR adA OranG Yang MeNyayanGi Kita...

KaDAng-KadaNg Kita taK seDar Yang Kita SakiTkan Hati KawaN kiTA...

KaDang-kAdanG kita Tak seDar Ynag Kita MembUAtkan SeSeoRang KecEwa...

KaDang-KadaNg Kita taK seDar aPa yanG kIta laKukaN iTu Kita LAkukaN...

KaDang-KaDanG kIta taK tahu adA yaNg aMbiL bEraT TenTang Kita...

KaDaNg-KadaNg KiTa Tak TaHu YanG dia Tak suKa...

KaDang-KadaNg Kita Tak TahU PuLa Yang serIus Itu MemaNg BenaR-beNar SerIus...

KaDang-kaDang Kita taK RespEct Pada KawaN Kita YanG baNyak MeMbantU kiTa...

KaDang-kaDang Kita haNya akAn Ingat SeSEoRanG kaLau Kita MemErLukan...

KaDanG-KadaNg Kita Akan LUpa KawaN KetIka Kita seDanG BerGEmBira...

KaDanG-kAdaNg Kita aKan MEnyaLaHkan SeSeOranG SeKiranYa Kita KetIngGalaN SeSuaTu bErIta...

KaDanG-KadaNg Kita aKan MenyalaHkan OranG LaiN waLhaL KesalaHan Itu BerPunCa DarI kiTa...

KaDaNg-KadAnG kiTa aKan UtamaKan YaNg BarU BerBandiNg dari YanG Lama...

KaDang-KadaNg Kita aKan TersEntaP KalaU si Dia MenEguR Kita...

KaDanG-kaDanG Kita CakaP Kita Tak aKan BegItu PadaHal Kita LakUkaN juGa...

KaDanG-kaDang Kita CuBa MeLakukAn Yang TerBaiK TeTapI MEnyUsaHkaN OraNg LaiN...

KaDang-kaDang Kita sUka MeMerHatI daRipaDa mEnEgUR...

KaDang-kaDang kita suKa MenGharaP PerTloNgaN tanPa mEluahKaNnya...

KaDang-kaDang kita sEntiaSa KeLihatAn HapPy PadaHal hanyA Kita saJa yanG tahU...

KaDang-kaDang Kita senTiasa NampaK kesaLahan Orang Lain darIpada KesaLahan SenDiri...

KaDang-kaDang KiTa seNanG Lupa JasA saHabaT Kita aKibaT sesUatu PerTeLingkahaN kEciLsaHaja...

KaDanG-kaDang Kita seLaLu Ingat Kita SaJa yanG bEtuL...

KaDanG-KadaNg Kita SukaR meNerIma PenDapaT OranG laiN...

KaDang-kAdanG Kita SelalU BerfiKir SeSuatU SerIus SebAgai RemEh TemEh...

KaDang-kaDang Kita tErLaLu SinGkat bErfikIr Tanpa MemiKirKan aPa kEsudaHAnnya...2 comments: